Join us in interceding during our prayer sessions.

Wednesday: 7:00 pm. Location: Zoom

Sunday: 10:15 am. Location: Prayer room in the church.

Additionally, we are prepared to pray for you after Sunday service if you have a request. You can find our ministers in the front of the sanctuary after Sunday service.

Միացե՛ք մեզ՝ բարեխոսելով մեր աղոթքի նիստերի ժամանակ:
Չորեքշաբթի: 19:00: Գտնվելու վայրը՝ Zoom
Կիրակի՝ 10։15։
Գտնվելու վայրը՝ աղոթարան եկեղեցում։
Բացի այդ, մենք պատրաստ ենք աղոթել ձեզ համար կիրակնօրյա ծառայությունից հետո, եթե խնդրանք ունեք: Մեր սպասավորներին կարող եք գտնել կիրակնօրյա ժամերգությունից հետո սրբավայրի ճակատում։

Have a question? Let us know how we can help.

We’d love to hear from you!

Call or Email Us

818.242.9213